Klachtenregeling

Bent u ontevreden over de logopedische behandeling bij uw kind? Bespreek uw klacht dan eerst met de logopedist. Wanneer zij niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.

Voor meer informatie ga naar www.klachtenloketparamedici.nl.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Als zorgverlener kun je in de praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkunidge, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld.